Zaštita osobnih podataka

Što je GDPR?

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Saznajte više:

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679

(http://www.privacy-regulation.eu/hr)

Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html)

Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP

(http://azop.hr)

 

Prava ispitanika:

Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i  pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.

Voditelj obrade osobnih podataka:

PEP SUSTAVI j.d.o.o.

Plehanov put 21, 10090 Zagreb

mob: 385 (0)95 824 2921

e-mail: info@pepsustavi.hr